Giọng hát hay tuần 2 tháng 1/2021

Xin Lỗi
Sáng Tác: Hồ Tiến Đạt
Trình Bày: Uyên Thi
Thực Hiện: Báu Studio

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0H5c_yHOcidUcue9hvxz2O7hfJXUy48YvH5dnW1AGcAeGANgLLZtFQTGg&v=lCgiVhDmxlo&feature=youtu.be

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
.
.
.
.