Giọng hát hay tuần 1 tháng 1/2021: Nói Chia Tay Thật Khó

Nói Chia Tay Thật Khó.
Sáng Tác: Viruss
Trình Bày: Phương Ngọc
Thực Hiện: Báu Studio

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3JVUArnFcoGt7PoW9FtSgPoGas956K9kvbVqvsLmmBP4iLsaij94OLm4k&v=rjRV5hfMwyI&feature=youtu.be

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
.
.
.
.