CD – ALBUM : TỔNG HỢP NHIỀU CA SỸ THỂ LOẠI NHẠC TRẺ

CD – ALBUM : TỔNG HỢP NHIỀU CA SỸ

THỂ LOẠI :  NHẠC TRẺ

I. THỰC HIỆN ( THU ÂM & MIX , MASTER ) : CTY TNHH MTV NGUYỄN BÁU RECORDING STUDIO

 

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
.
.
.
.