Đài cũng có phòng thu, nhưng mc nhà Đài vẫn thích đi thu bên ngoài

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.