Đài cũng có phòng thu, nhưng mc nhà Đài vẫn thích đi thu bên ngoài

Đài cũng có phòng thu, nhưng mc nhà Đài vẫn thích đi thu bên ngoài

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
.
.
.
.