MV Gánh Mẹ – Từ DVD Vol 6

Anh Anthony Nguyen – từ 2013 – Anh Tây hát Bolero . Đã thực hiện đến  DVD album Vol 6 Gánh Mẹ

https://youtu.be/mFSaarQEkoI

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.