Giọng hát hay tuần 1 tháng 11 - 2018: Không Bao Giờ Ngăn Cách - Thu Hương

Giọng hát hay tuần 4 tháng 4- 2017: Em Phải Quên Anh – Chiến Tôm

Giọng hát hay tuần 4 tháng 4- 2017: Em Phải Quên Anh – Chiến Tôm

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
.
.
.
.